Category Archives: 2014-2015

Cloenda EduWikiLab 2014-2015

Ens hem felicitat per el funcionament del grup de treball, hem menjat galetes (en Jordi finalment no va portar els ganxitos que havia promès).

sessio6

Però també hem treballat:

 • Revisió general de les línies de treball
 • Planificació pel curs que ve

Revisió general de les línies de treball

(es proporcionen enllaços, però els materials hi seran disponibles al juny de 2015)

Lectura: Lector40

Es proposa el projecte Lector40, amb l’objectiu de generar 40 activitats breus de lectura on es construeixen preguntes “en rampa”, de literals a inferencials, amb un doble objectiu: que els alumnes aprenguin a respondre pregunte sinferencials, i que sàpiguen connectar les ciències amb l’entorn.
Es proposa que aquest sigui un dels eixos del grup per al curs que ve de l’EduWikiLab.

Infos i recursos a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ciències

Lectura RE-Constructing Models

Infos i recursos a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ciències

Es fa un comentari sobre l’aplicació de les activitats de lectura on els alumnes han de reconstruir textos y re-redactar fragments partint del model científic implícit en un relat. Descriuen que els alumnes argumenten poc entre ells i es centren en visions competitives, i que cal trobar una manera de promoure més la discussió.

Vídeos

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Vídeo+i+Ensenyament+de+les+Ciències

Sha partit de la pràctica de magnetisme, que ha donat lloc a diverses pràctiques de separació de mescles.
El fet que els alumnes dibuixin o representin durant el vídeo de manera abstracta és útil, perquè representen el model abstracte que regeix la imatge (context).
Pel que fa a les bastides, en algun cas el Storyboard ha resultat engavanyar alguns alumnes. En canvi, es considera que mostrar exemples i decidir junts com caldria fer-ho és més útil.

Minipràctiques

S’han dut a terme diverses pràctiques, entre elles la de la comparació de la densitat d’una coca-cola light amb una coca-cola normal. S’ha vist que la pràctica podia derivar a plantejar-se qüestions molt interessants sobre la densitat, la pressió, etc… i que era un bon model perquè els alumnes e splantegin i es facin les seves pròpies preguntes.
En el diàleg apareixen sovint concepcions errònies. Les concepcions errònies de l’alumnat solen ser un punt de partida fonamental en la foramció del professorat i el treball amb els alumnes en països anglo-saxons, però no són un punt de partida habitual a casa nostra.
Es descriuen també els resultats i potencials de la pràctica de la gota d’oli (que queda inmergida entre dues fases d’alcohol i aigua).

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Activitats+breus+de+raonament+cient%C3%ADfic

Planificació pel curs que ve

De manera general hi ha interès a continuar el curs que ve, i en especial a continuar desenvolupant les línies de treball d’aquest curs, i potser articular alguna proposta al voltant del treball per projectes. S’han valorat positivament els seminaris de lectura, tot i que es proposa que el curs que ve es proposi la lectura d’articles concrets (2 per sessió), els llegim tots i els comentem breument.

Us esperem el curs que ve!!!!

Anuncis

Article a la Revista Ciències sobre Oralitat a l’aula de ciències

S’ha publicat al número 29 de la revista Ciències l’article:

Pràctiques mudes, congressos científics, seminaris de recerca i altres dinàmiques científiques d’oralitat al laboratori i a l’aula. Ciències (2015), 29, 15-24. Besson, I., Goytia, E., Miró, M., Domènech, J.

L’article descriu algunes de les pràctiques desenvolupades o comentades com a part del treball del grup EduWikiLab el curs 2013-2014, destinades a explorar els gèneres comunicatius orals propis de les ciències, aplicades en diversos contextos i centres educatius. Les experiències es descriuen julogoralitatntament amb una valoració de la seva aportació a aspectes com la modelització o l’adquisició d’habilitats científiques, i s’usen de punt de partida per a valorar quines aportacions fa la oralitat a les ciències, i proposar indicacions per a promoure-la a l’aula de ciències.

Tercera Sessió EduWikiLab 2014-2015

fotosessio32Seminaris de lectura

Cada participant comenta un article de didàctica que ha llegit i en comenta els aspectes que troba d’interès. Les participacions no es pengen en aquest post, i es poden trobar resumides a:
http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Seminaris+de+lectura#x-Segona%20sessi%C3%B3

Treball en línies

Cada línia de treball es reuneix de forma separada, constituint els equips. Degut a la manca d’assistència (7 absències), els equips es completaran en la propera sessió. Cada equip parteix de la pauta per a la presa de decisions i articula la seva proposta, dirigida a l’aplicació coordinada de tipologies d’activitats definides conjuntament i la reflexió sobre l’experiència. Es fa una posta en comú final, on cada equip explica què pretén fer i què es proposa per a la propera jornada. S’acorda que cada equip penjarà al seu espai a la plataforma els acords generats en aquesta sessió.

Vídeos

Activitats amb vídeo relacionades amb pràctiques o experiments, i la modelització científica. Jose Antonio de la Rosa, Anna Saperas, Antoni Garcia.

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/V%C3%ADdeo+i+Ensenyament+de+les+Ci%C3%A8ncies

Micropràctiques

Plantejament de petits experiments que comportin conflicte cognitiu i es puguin fer a l’aula convencional o a casa. Jesus Gasco, Isabel Besson, Laia Hernández

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Activitats+breus+de+raonament+cient%C3%ADfic

Lectura

Activitats de lectura a partir de contes científics que continguin un model científic. Re-construcció de textos en funció del model científic. Mercè Tarragó, Julio Pérez, Àngels Alié.

http://eduwikilab1415.wikispaces.com/Lectura+i+ci%C3%A8ncies

De cares a la propera trobada:

 • Cada equip s’ocuparà de pujar al seu espai a la plataforma els acords de la sessió.
  Cada equip s’ha posat tasques de preparació de materials que es faran servir com a punt de partida per al proper dia.
  Cada participant aportarà una lectura per al Seminari de Didáctica.

La propera sessió serà el dia 12 de febrer, a les 17:30, com sempre, al CRP1 de Granollers.

Segona Sessió EduWikiLab 2014-2105

sessio2Es defineixen conjuntament les possibles vies de treball dins de cadascuna de les línies de treball proposades la sessió anterior.

Vídeos

Usar el vídeo com a excusa per a buscar i aplicar els models científics que expliquen una situació concreta (experiment,..).
Simplificar l’edició i apel·lar als aspectes rellevants en educació científica.
Ús de vídeos en format Flipped Classroom.
Com a eina perquè els alumnes exposin petites demostracions poc factibles a l’aula o laboratori convencional. Incorporació de contexts externs a l’aula.
Creació de tutorials.

Micropràctiques

Petites activitats senzilles que actuin d’iniciadores de conflicte cognitiu. Que els alumnes hagin d’explicar. “Perquè ha passat?” “I què passaria si..?”.
Amb objectes, simuladors o sensors.
Suports per a l’aplicació i punts clau: consolidació vocabulari acadèmic.

Lectura

Comentaris de text guiats.
Petites lectures, banc de lectures amb les seves activitats i bastides de lectura.
Activitats de llibres de lectura (gust per la lectura).
Dinàmiques de lectura a les ciències.
Gèneres discursius científics.
Contextos en què la lectura sigui instrumental.
Dinàmiques de cooperació entre matèries.

Altres informacions transversals que s’han comentat al llarg de la sessió

 • Geoparc institució que vetlla per els recursos miners pretén enfortir contactes amb professors de geologia. Ofereixen cursos i formacions per als alumnes, i concursos per a poder anar a cursos a l’extranger. Camp d’aprenentatge del Bages.
 • GeoCamp eina perquè els alumnes puguin presentar la seva pròpia sortida geològica.
 • Citizen Science que els alumnes facin mesures (diòxid de carboni, acidesa) com a part d’un projecte global de ciència. CarboSchools. Recompte de nius d’oreneta. Projecte rius.
 • Tècnica de formulació de preguntes. Itinerari de sis passos per ajudar els alumnes a formular bones preguntes.
 • Jose Manuel experiència treball per projectes sense exàmens (substituides per proves de validació) i treball amb mòbils a l’aula. Portafoli digital i rúbriques elaborades col·laborativament. Scratch i App inventor.
 • Sílvia Zurita projecte de robótica amb Arduino.

Conversa oberta sobre diferents temes propiciats per les presentacions.

De vegades els alumnes entenen el procés manipulatiu però no els perquès de les pràctiques.
Els alumnes tenen dificultats per transferir els coneixements. La metacognició i autoavaluació com a via de millora( competència d’aprendre a aprendre). Superar la por a equivocar-se. Usar models científics generals aplicables a múltiples situacions. Treballar a partir de preguntes.
El context no ha de ser una excusa, sinó imbricat en el model científic.

PER A LA PROPERA SESSIÓ

1) “deures” a l’espai Wiki (http://eduwikilab1415.wikispaces.com/home)
cal completar la pàgina “Fem xarxa” per a compartir recursos o projectes que els propis participants ja hagin fet abans, i fer xarxa.
Cadascú aportarà una activitat o proposta didàctica de la linia de treball que ha proposat.
Cadascú aportarà un comentari d’una lectura per als Seminaris de lectura. Aquells que no ho hagin fet la primera sessió, inclouran una aportació per a la primera sessió i una per a la segona.

2) La propera sessió serà el dia 15 de gener, a les 17:30. Es prega a qui no pugui assistir-hi que ho faci saber amb temps.

La propera sessió, després de fer els seminaris de lectura, cada grup començarà a treballar per a definir de manera concreta la tipologia d’activitat/enfoc que vol treballar, com ho aplicarà i (si es vol) com en recollirà evidències per a comentar-ne el seu funcionament.

Primera sessió seminari de lectura 2014-2015

logoEn aquesta sessió, s’han comentat diversos articles, molts d’ells reflexionant sobre la necessitat que en l’ensenyament de les ciències es promoguin habilitats científiques com fer-se preguntes o connectar els models científics amb contexts concrets. També s’hi comenten aspectes concrets de metodologia, com la Flipped Classroom, l’ús de vídeos, i formats concrets d’activitats orientats a les sortides de camp i la comunicació científica.

Els resums i cites dels diferents articles són disponibles a l’espai Wiki del curs, dins la sessió 1 dels Seminaris de didàctica.

 

 

Inici i línies de treball per al curs 2014-15

logoeduwikilab14152El passat 30 d’octubre vam fer la primera trobada EduWikiLab del curs, ens vam presentar breument i vam proposar línies de treball per al curs que iniciem.  Ho descrivim aquí en extractes de l’acta de la sessió:

Funcionament del grup:

El grup ha crescut molt aquest curs, probablement ens articularem en base a diverses línies de treball. Cada línia de treball explorarà un aspecte d’interès de l’ensenyament de les ciències i procurarà generar productes i reflexions didàctiques que puguin ser d’interès també per a d’altres professors. Cada participant es pot adscriure a la línia de treball que més li interessi (i anar canviant si li convé). Continuarem fent els seminaris de lectura (Cadascú llegeix un article de didàctica de les ciències de la seva elecció i l’explica breument a la següent trobada), un article per sessió i participant. Les properes sessions funcionaran segons l’esquema següent: 1) posta en comú de Seminari de Lectura. 2) cada línia treballa i discuteix separadament de les altres. 3) ens re-unim tots i cada línia explica a quines decisions ha arribat i quines tasques es proposa per a la propera sessió.
Es recorda que l’acreditació necessita l’assistència i la participació en experiències i l’elaboració de productes per compartir.
Com cada curs fins ara, de manera independent al grup de treball (no formarà part de les tasques necessàries per a l’acreditació), es procurarà publicar els resultats de les tasques del grup en alguna publicació i es convidarà als participants que hagin creat recursos, materials o experiències, a participar-hi.

Presentació i aportacions dels membres del grup de treball.

Cada membre es presenta i explica quins aspectes de l’ensenyament de les ciències l’interpel·len actualment s’en deriva una conversa oberta sobre diferents temes de l’ensenyament de les ciències:

 • Vies de col·laboració ciència i llengües. Ortografia? Vocabulari. Cal donar importància a la terminologia? Existeix relació bidireccional en l’aprenentatge dels conceptes i els termes? Currículum bimodal (proposta Pere Marquès UAB) disgrega domini de vocabulari de capacitat per a usar els conceptes.
 • Cal que els alumnes aprenguin a dissenyar i entendre experiments, entendre què és variable depenent i independent, distingir entre opinió i experiment. Molts cops s’obvien les seves impressions espontànies pel que fa a entendre i dissenyar experiments, cal rescatar-les i partir d’això. Relacionar mètode científic expontani amb formal.
 • Posar preguntes reproductives als exàmens sabem que no aporta gaire res, però les posem perquè sinò alguns alumnes no podrien respondre res. El fet que hi hagi UNA o LA resposta correcta (preguntes tancades) obsessiona i estressa els alumnes de manera artificial.
 • Cal promoure la contextualització de les qüestions científiques, discutir a partir de conflictes o controvèrsies sòcio-científiques.
 • Existeixen interessants llistes de vídeos educatius a Youtube. També interessant el projecte Idees (http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/secundaria/projecte-idees) d’argumentació i treball amb experiments. Web del CDEC, on també hi ha el projecte Ciència, Competència i Context.

Disseny de les línies de treball del grup per a aquest curs.

Es defineixen 3 línies inicials de treball:

 • Vídeos en ensenyament de les ciències: ús dels vídeos com a suport i com a producte dels alumnes en l’ensenyament de les ciències. Fils: els alumnes veuen vídeo i han d’escriure el protocol. Ells munten les pràctiques, cada tema un equip munta la pràctica per als altres. Com més la preparen, més aprenen. Possibilitats del vídeo científic per a modelitzar (micro-macro) i explicar científicament contextos concrets. Construcció del discurs científic en format vídeo. Múltiples elements (oral, subtítols, imatge, moviment, efectes,…).
 • Lectura a ciències. Lectura de textos científics, activitats híbrides (lectura-diàleg-escriptura). La “manera pròpia” de llegir ciència. Gèneres discursius propis de la ciència: articles científics,… i components científics de textos no científics. Lectura crítica. Argumentació a partir de la lectura.
 • Micro-activitats de raonament científic. Activitats amb objectes o materials de durada breu i elaboració simple que ajudin a promoure el conflicte cognitiu i actuar de “Push”, empènyer el raonament, la discussió i la negociació de significats: “llavors, l’aire és matèria?”. Apropament “de peus a terra” al disseny d’experiments i l’anàlisi de variables. Pautes per a raonar, discutir i experimentar a l’aula convencional.

Plataforma de treball i tasques per a la propera sessió

Usarem com a espai de treball la plataforma Wiki http://eduwikilab1415.wikispaces.com/home

Tasques per a la propera sessió:

1) Lectura d’un article de didàctica de les ciències (la biblioteca virtual del blog està a disposició de tothom). Inscriure la referència i comentar-lo breument (3 línies: perquè és significatiu, què aporta, què n’aprenem) a l’espai dels Seminaris de Lectura del Wiki.

2) Si es tenen materials o links propis sobre ensenyament de les ciències que es vulguin compartir amb els altres membres del grup, fer-ho a l’espai “Fem xarxa” del Wiki.

3) Recollir i pensar propostes de treball o materials relacionats amb una de les línies de treball per començar-hi la propera sessió.

PROPERA SESSIÓ: dijous, 20 novembre a les 17:30.

Primera trobada 14/15 EduWikilab

meetingEl proper dijous 30 d’octubre farem la primera trobada EduWikiLab del curs 2014-2015, a les 17:00 al CRP1 de Granollers.

En aquesta primera sessió, a més d’explicar el funcionament del grup, es presentaran els membres del grup de treball, compartirem  projectes i establirem les línies de treball per al curs 2014-2015.

Algunes notícies:

-L’article sobre oralitat a l’ensenyament de les ciències, on descrivíem la feina que vam fer el curs passat (2013-2014), està acceptat per a la seva publicació a la revista Ciències.

-L’article sobre preguntes d’indagació en exàmens, on descrivíem la feina que vam fer el fa dos cursos (2012-2013), està acceptat per a la seva publicació a la revista Alambique.

-Enguany, el grup de treball ha crescut notablement: comencem amb 18 participants! Segur que surten bones idees!!!

No cal ser membre del grup de treball per assistir a les trobades: portes obertes a noves idees i mirades sobre l’ensenyament de les ciències!